16.04.2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 31 marca 2021 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ujazd informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
który przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) oraz Uchwałą Nr XXXI/248/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ujazd organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2021 rok.

Realizacja zadania publicznego pn.: Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach powierzona zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Mostowej 2. 

Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału 
w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim 
i międzynarodowym powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27.

Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców oraz tańca sportowego i akrobatyki na terenie sołectwa Ujazd, z uwzględnieniem ich udziału na imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6.

Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wyszukiwarka