Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje

01

07

2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się składanie wniosków elektronicznych na nowy okres świadczeniowy 2020/2021, dotyczących następujących rodzajów świadczeń: Świadczenie „dobry start” (300+) Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, Specjalny zasiłek opiekuńczy, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Składanie wniosków w formie papierowej będzie możliwe od dnia 1 sierpnia 2020r. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów jakie należy dołączyć do poszczególnych rodzajów wniosków będą udzielane telefonicznie (nr tel. 44 710 01 26 lub 44 710 18 63). UWAGA!!! Wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+) w w/w okresie nie składa się!!!!!  (prawo do świadczeń wychowawczych jest przyznane do dnia 31 maja 2021 r.)

Czytaj więcej...

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY UJAZD

29

06

2020

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY UJAZD

W ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (przyjęte Uchwałą Nr LXII/434/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd) 1. Uczniom, szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły ponadpodstawowej, zamieszkałym na terenie Gminy Ujazd,  którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia sportowe i artystyczne, może zostać przyznane stypendium. 2. Stypendium przyznaje się na wniosek. 3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego Wójta Gminy Ujazd za wybitne osiągnięcia w nauce, w działalności artystycznej oraz za osiągnięcia sportowe może wystąpić: dyrektor szkoły, o której mowa w punkcie 1, organizacja pozarządowa, w tym fundacja i stowarzyszenie, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, w tym w szczególności wspierające lub prowadzące działania edukacyjne wśród uczniów szkół. 4. Wniosek, składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe w terminie do dnia 15 lipca każdego roku szkolnego za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne i techniczne oraz sportowe uzyskane w danym roku szkolnym.   ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW ORAZ INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ (Uchwała Nr XXXV/295/13 Rady Gminy Ujazd z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) 1. Nagrody pieniężne/wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane nie częściej niż raz w roku osobom, które: uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym (w tym osób niepełnosprawnych), na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, stale zamieszkują na terenie Gminy Ujazd, godnie reprezentują Gminę Ujazd i swoją działalnością przyczynili się do rozwojui popularyzacji sportu na terenie gminy. 2. Wnioski o przyznanie nagrody/ wyróżnienia mogą składać: związki lub kluby sportowe, jednostki oświatowe, inne podmioty realizujące zadania z zakresu sportu, Komisja stała Rady Gminy, która w swoim zakresie działania zajmuje się sportem. 3. Wnioski składa się w ciągu dwóch miesięcy: W grach zespołowych – po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw w dyscyplinach indywidualnych – po zakończeniu mistrzostw. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca rozpatrywane są w terminie do 30 lipca danego roku kalendarzowego Wnioski złożone do dnia 30 grudnia – w terminie do 30 stycznia następnego roku kalendarzowego.  

Czytaj więcej...

DOTACJA CELOWA

23

06

2020

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które nawiedziły nasza gminę w miniony weekend, Wójt Gminy informuje, że osoby, które poniosły szkody i starty na mieniu związku z zaistniałym zdarzeniem mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego ze środków rezerwy celowej budżetu państwa finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły starty w gospodarstwach domowych ( budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Osoby dotknięte skutkami w/w zdarzenia losowego mogą dokonać zgłoszenia osobiście w dniu 24 czerwca 2020r.( środa) w godzinach od 8: 00 - 10: 00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Os. Niewiadów z załączoną dokumentacją ( oświadczenie i dokumentacja fotograficzna); szczegóły pod numerem telefonu 44 710 18 63 lub 44 710 01 26. Wszystkie zgłoszenia będą podlegały weryfikacji przez specjalnie powołaną Gminną Komisję ds. Sprawa Szacowania Strat.

Czytaj więcej...

Spis

16

06

2020

Powszechny Spis Rolny 2020

SPIS ROLNY 2020: Praca dla rachmistrzów przy Spisie Rolnym.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca problemów społecznych w gminie Ujazd.

02

06

2020

Ankieta dotycząca problemów społecznych w gminie Ujazd.

W celu prawidłowego rozeznania problemów społecznych wśród mieszkańców gminy i opracowania właściwej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 2021 – 2025 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o anonimowe wypełnienie ankiety, która pozwoli na podjęcie właściwych działań. Obowiązujący obecnie dokument traci moc z dniem 31.12.2020r., zatem koniecznym jest podjęcie właściwych działań zmierzających do opracowania nowego dokumentu. Taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej.   Przejdź do ankiety: https://ujazdmieszkancy.webankieta.pl/  

Czytaj więcej...

Specjalny numer gazety Nasza Gmina

21

05

2020

Specjalny numer gazety Nasza Gmina

Najnowsze specjalne wydanie gazety samorządowej Nasza Gmina jest już do pobrania w Intrenecie. W numerze wiadomości na temat funkcjonowania gminy, podsumowanie działań w walce z wirusem, informacje na temat inwestycji. http://ug.ujazd.com.pl/page/details/125/nasza-gmina-rocznik-2020

Czytaj więcej...

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

21

05

2020

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r. Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro. Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%. Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł. W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji. Do 20 maja o wsparcie na „Modernizację w obszarze D” wnioskowało 554 rolników, a dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wpłynęło blisko 1000 wniosków.

Czytaj więcej...

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

19

05

2020

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Czytaj więcej...

15

05

2020

Uwaga!!! Przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bielina, Dębniak, Kolonia Dębniak, Teklów, Wólka Krzykowska

ZGKiM informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 19.05.2020 r. (wtorek) w godzinach 9:00 -15:00  nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bielina, Dębniak, Kolonia Dębniak, Teklów, Wólka Krzykowska

Czytaj więcej...

Przyłączenie do sieci gazowej

06

05

2020

Przyłączenie do sieci gazowej

     Przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059).  W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. obowiązują jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej, których etapy, zapoczątkowane przyjęciem odpowiedniego wniosku Klienta, są następujące:  1.     Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej  2.     Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej  3.     Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej  4.     Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej  5.     Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej 6.     Zawarcie umowy kompleksowa dostarczania paliwa gazowego  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony internetowej:  https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1  Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej (w tym m.in. dotyczące otrzymanych warunków przyłączenia, podpisanej umowy o przyłączenie do sieci gazowej, czy realizacji zawartej umowy) należy się skontaktować z  Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi  Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim  ul. Krakowskie Przedmieście 112  97-300 Piotrków Trybunalski  tel.: 42 675 92 00 wew. 1     Portal przyłączeniowy Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zachęca do skorzystania z nowej usługi - Portal przyłączeniowy dostępnej pod adresem internetowym: https://www.psgaz.pl/portal-przylaczeniowy   Portal przyłączeniowy to system, który w przyjazny i atrakcyjny sposób pozwala na złożenie wniosków z dowolnego miejsca i o każdej porze - 24 godziny na dobę. Zapewnia kontrolę oraz przypomina o ważnych etapach w procesie przyłączenia nieruchomości poprzez darmowe powiadomienia SMS lub e-mail.   Portal przyłączeniowy to oszczędność czasu i wygoda. Dokumenty w Portalu przyłączeniowym będą zaakceptowane elektronicznie, tzn. bez tradycyjnego podpisu. Oznacza to, że w każdej chwili można je pobrać, wydrukować lub przesłać dalej. Jedynie zawarcie Umowy o przyłączenie wymaga tradycyjnej formy pisemnej.   Wszyscy Klienci mogą złożyć wnioski przez Portal przyłączeniowy.   UWAGA: Klienci, którzy będą składać wnioski o przyłączenie na obszarach, gdzie nie mamy wdrożonej pełnej funkcjonalności Portalu przyłączeniowego, otrzymają powiadomienie o zarejestrowaniu wniosku w PSG sp. z o.o. W tych przypadkach, dalsza korespondencja będzie odbywała się z pominięciem Portalu przyłączeniowego w formie tradycyjnej przesyłki pocztowej.  

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter